Vegan Life

쌈장 레시피 본문

Vegan Recipe/Sauce

쌈장 레시피

Vegan Life 2020. 5. 14. 01:36

된장       150g

고추장      50g

청양고추    3개
양파          1/4쪽

매실청       2T

참기름       1T

원당          1T

조청/물엿   1T

참깨          1T

 

'Vegan Recipe > Sauce' 카테고리의 다른 글

비건 탕수 소스  (0) 2020.09.12
팥페이스트; 레드빈 라떼 원재료  (0) 2020.09.06
우동 채수 레시피  (0) 2020.05.05
팥앙금 레시피  (0) 2020.01.27
양파 초간장  (0) 2020.01.27